СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АСПІРАНТІВ ТА АД’ЮНКТІВ

Ягупов Василь Васильович, Козубцов Ігор Миколайович

Дата публикации: 10.05.2016

Опубликовано пользователем: Козубцов Игорь Николаевич

Рубрика ГРНТИ: 13.00.00 Культура. Культурология, 14.00.00 Народное образование. Педагогика

Ключевые слова: , , , , , , , , , , , , ,

Библиографическая ссылка:
Ягупов В.В., Козубцов І.М. Становлення педагогічної технології інформаційно-аналітичної діяльності аспірантів та ад’юнктів // Портал научно-практических публикаций [Электронный ресурс]. URL: https://portalnp.snauka.ru/2016/05/8967 (дата обращения: 21.11.2023)

СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АСПІРАНТІВ ТА АД’ЮНКТІВ

 Ягупов Василь Васильович

Провідний науковий співробітник лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

Козубцов Ігор Миколайович

Провідний науковий співробітник НДВ-34 Наукового центру зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

 В роботі розглянемо основні вехи становлення педагогічної технології інформаційно-аналітичної діяльності аспірантів та ад’юнктів наукової школи В.В.Ягупова.

 

СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ И АДЪЮНКТ

В работе рассмотрим основные вехи становления педагогической технологии информационно-аналитической деятельности аспирантов и адъюнктов научной школы В.В. Ягупова.

FORMATION EDUCATIONAL TECHNOLOGY INFORMATION AND ANALYTICAL OF GRADUATE STUDENTS AND ADJUNCTS

 In this paper we consider the main vehy establishment of educational technology information and analysis of graduate students and adjunct academic school V.V. Yahupova.

 

Постановка проблеми і зв’язок її з важливими науковими завданнями. Суспільство висуває вимоги до вчених щодо вмінь реалізації варіативності організації професійної наукової та науково-технічної діяльності [1]. Управлінські функції офіцер набуває в процесі професійної підготовки у вищому військовому навчальному закладі [2]. Проте цього не достатньо, щоб професійного займатися науковою та науково-педагогічною діяльністю, яка є багатогранною. Ці діяльності не обходяться без важливої складової – інформаційно-аналітичної. Тому, очевидно, що аспірант (ад’юнкт) на етапі навчанні ще в аспірантурі (ад’юнктурі) мав би нею оволодіти. Для цього виникло часткове наукове завдання щодо обґрунтування необхідності оволодіння аспірантами (ад’юнктами) педагогічною технологією (ПТх) інформаційно-аналітичної діяльності на етапі навчанні в аспірантурі (ад’юнктурі). Відзначимо, що ПТх є складовою запропонованої методики професійного розвитку аспірантів в контексті навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) [3].

Мета доповіді. Обґрунтувати становлення педагогічної технології інформаційно-аналітичної діяльності аспірантів (ад’юнктів).

Квінтесенція аналізу досліджень і публікацій за напрямком. В процесі дослідження будемо використовувати провідні ідеї науковців (О.В. Артюшкин, Б.И. Бедный [1], Н.О. Величко [21, 28], Т.В. Волкова [21], І.В. Гириловська [21, 28], А.Д. Гуменний [22], А.Г. Гуралюк [28], Д.О. Закатнов [21, 28], Л.А. Майборода [21, 28], А.А. Миронос [1], Л.В. Несторова [21], В.В. Паржницький [28], Л.М. Петренко [6-13], І.М. Савченко [21], В. Свистун [29, 34], Г.К. Селевко [5], Э.Г. Скибицкий [4], В.В. Ягупов [2, 14 – 37]).

Результат дослідження. На сучасному етапі розвитку педагогічної науки найбільшою ефективністю в забезпеченні передачі людського досвіду є педагогічні технології. Застосування ПТх під час розвитку методологічної компетентності аспірантів в контексті професійної підготовки та реалізації дисертаційного дослідження має за мету:

сформувати стійкі знання з послідовності дій виконання дисертаційного дослідження;

створити позитивні психолого-педагогічні умови до реалізації організації всіх видів діяльності аспірантом;

отримання аспірантом нових знань.

ПТх навчання націлена на розвиток у аспірантів методологічної компетентності у часовому вимірі методології. За рахунок поєднання з алгоритмом проблемного навчання та введення циклічності повторень, ми забезпечили розвиток навчального досвіду.

Аналізуючи публікації В.В. Ягупова та учнів його наукової школи можна за напрямком інформаційно-аналітичної діяльності помітити, що з часом сформулювалася коло наукових публікацій:

в роботах [26, 6, 10, 12] надано опис структури інформаційно-аналітичної діяльності;

в роботі [35] надано цілі та завдання інформаційно-аналітичної діяльності;

в роботах [14, 18, 19] описано інформаційно-аналітична компетентність керівників професійно-технічних навчальних закладів;

в роботі [20] описано інформаційно-аналітична компетентність педагогічних працівників;

в роботі [24] описано методологія діагностування інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійних навчальних закладів;

в роботі [34] описано методи діагностування інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійних навчальних закладів;

в роботі [25] описано моделювання інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійних навчальних закладів

в роботі [28] описано розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників;

в роботі [27, 8] описано професійний розвиток керівників професійних технічних навчальних закладів в процесі інформаційно-аналітичної діяльності;

в роботі [29] описано інформаційно-аналітична діяльність керівників закладів;

в роботах [30, 31] описано інформаційно-аналітична діяльність педагогічних працівників;

в роботах [36, 37] описано чинники розвитку інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників.

Наукова школа – неформальний творчий колектив дослідників різних поколінь об’єднаних загальною програмою і стилем дослідницької роботи, які діють під керівництвом визнаного лідера [38]. Це об’єднання однодумців, що розробляє життєво важливі для суспільства проблеми під керівництвом відомого в певній галузі дослідника, має значні теоретичні і практичні результати своєї діяльності, визнані у наукових колах і сфері виробництва.

Учні наукової школи своїми дослідженнями мають внести свій вклад у діяльність наукової школи. А також будуть використовувати її науковий потенціал для само формування, як спеціаліста в проблематиці наукової школи [39].

Тож, на нашу думку, можна говорити, що наступним кроком наукової школи є зосередження досліджень на проектуванні педагогічної технології, а саме інформаційно-аналітичної діяльності аспірантів (ад’юнктів) на етапі їх навчання в аспірантурі (ад’юнктурі). Філософські основи технологій розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників ПТНЗ надано [13]. Ми ж зосередимось на питанні проектуванні педагогічної технології інформаційно-аналітичної діяльності аспірантів (ад’юнктів) на етапі їх навчання в аспірантурі (ад’юнктурі). Зобразимо логічне місце педагогічної технології інформаційно-аналітичної діяльності аспірантів (ад’юнктів) у структурі методики професійного розвитку аспірантів (ад’юнктів).

Рис. 1

Рис. 1. Місце педагогічної технології інформаційно-аналітичної діяльності аспірантів (ад’юнктів) у структурі методики професійного розвитку аспірантів (ад’юнктів)

У подальших дослідженнях будемо додержуватися таких вимог до опису: ПТх за структурою [5, с. 30], що робить можливим її відтворення та розрахована на масове застосування до аспірантів (ад’юнктів) [5, с. 26].

Цільові установки і орієнтації ПТх:

сформувати у аспіранта стійкі уміння з пошуку, відбору, структуризації, аналізу, обробки наукової та довідкової інформації;

розвити у аспіранта уміння з вибору інформаційних технологій в наукових дослідженнях;

основні ідеї і принципи (основний використовуваний чинник розвитку, наукова концепція засвоєння);

Висновки з даного дослідження. Таким чином, отриманий результат є складовою частиною дисертаційного дослідження, що доповнює концепцію [40].

Прогноз перспективних напрямів дисертаційних досліджень. Ближньою перспективою є проектування педагогічної технології інформаційно-аналітичної діяльності аспірантів (ад’юнктів) на етапі їх навчання в аспірантурі (ад’юнктурі).

Література

1. Бедный Б.И. Подготовка научных кадров в высшей школе. Состояние и тенденции развития аспирантуры: Монография. [Б.И. Бедный, А.А. Миронос]. – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2008. – 219 с.

2. Ягупов В.В. Управлінські функції офіцера та їх педагогічний зміст / В.В. Ягупов // Вісник Української академії державного управління при Президентові України: Науковий журнал. – 2000. – №2. – С.307 – 312.

3. Козубцов І.М. Синтез структурно-цілісної методики професійного розвитку аспірантів / І.М. Козубцов [Електронний ресурс] // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2015. – №4K. – Режим доступу URL: www.esrae.ru/mino/179-1488.

4. Артюшкин О.В. Формирование информационной культуры личности обучающегося / О.В. Артюшкин, Э.Г. Скибицкий. – Абакан: Изд-во Хакасского гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова, 2004. – 112 с.

5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии [Текст] / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. ISBN 5-87953-127-9

6. Петренко Л.М. Морфологія інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів (емпіричні дані) / Л.М. Петренко // Proceedings ITEA-2011. Ukraine, IRTC, 2011. – С. 449 – 455.

7. Петренко Л.М. Інформаційно-аналітична діяльність-невід’ємна складова професіоналізму керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л.М. Петренко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – 2011. – Вип 33 – С. 194 – 200.

8. Петренко Л.М. Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності керівника професійно-технічного навчального закладу / Л.М. Петренко // Професійно-технічна освіта, 2012. – №3 – С. 53 – 55.

9. Петренко Л.М. Концепція розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л.М. Петренко // Професійно-технічна освіта, 2012. – №3 – С. 34 – 36.

10. Петренко Л.М. Структура інформаційно-аналітичної компетентності фахівців у теорії педагогіки / Л.М. Петренко // Нова педагогічна думка, 2012. – Т. 2. – №1. – С. 129 – 132.

11. Петренко Л.М. Теорія і методика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л.М. Петренко // Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по  специальности 13.00. 04–теория и методика профессионального образования.– Институт профессионально-технического образования НАПН Украины, Киев, 2014. – с.38.

12. Петренко Л.М. Содержание информационно-аналитической компетентности руководителя профессионально-технического учебного заведения / Л.М. Петренко // Открытое и дистанционное образование, 2014. – № 1(53) С. 88 – 94.

13. Петренко Л. М. Філософські основи проектування технологій розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів / Л.М. Петренко // Професійна освіта: проблеми і перспективи. – 2013. – Вип. 4. – С. 30 – 35.

14. Ягупов В.В. Концептуальні засади впровадження інформаційних технологій навчання у систему професійної освіти / В.В. Ягупов // Сучасні педагогічні технології в сфері освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Інформаційні технології в освіті”, травень 2001 р., м. Мелітополь: [збірка наукових праць / від. за випуск В.С. Єремєєв]. – Мелітополь, 2001. – Вип. 1. – С. 47 – 53.

15. Ягупов В.В. Методологічні основи впровадження інформаційних технологій навчання у навчальний процес / В.В. Ягупов // Інформатика та комп’ютерно орієнтовані технології навчання : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., травень 2001, м. Хмельницький. — К. : Педагогічна думка, 2001. — С. 120.

16. Ягупов В.В. Інформаційна культура керівника ПТНЗ як суб’єкта управління / В.В. Ягупов // Система підвищення функціональної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Київ, 19 жовтня 2011 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; [за заг. ред. В.О. Радкевич, В.І. Свистун]. – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2011. – С. 14 – 18.

17. Ягупов В.В. Інформаційно-аналітична компетентність керівників професійно-технічних навчальних закладів: поняття, зміст і структура / В.В. Ягупов // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України; [редкол.: В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2012. – №3. – С. 75 – 81.

18. Ягупов В.В. Інформаційно-аналітична компетентність керівників професійно-технічних навчальних закладів як суб’єктів управління / В.В. Ягупов // Професійна освіта: проблеми і перспективи: [зб. наук. пр. / гол. ред. В.О. Радкевич] / ІПТО НАПН України ; РВНЗ «КІПУ». – К.; Сімферополь: НІЦ КІПУ, 2012. – №3. – C. 44 – 50.

19. Ягупов В.В. Інформаційно-аналітична компетентність керівників професійно-технічних навчальних закладів / В.В. Ягупов // Матеріали зв. наук.-практ. конф. [“Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання”] (м. Київ, 29 берез. 2012 р.). / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України / за заг. ред. В.О. Радкевич. – К.: ІПТО НАПН України, 2012. – Т. 1. – С 25 – 28.

20. Ягупов В.В. Інформаційно-аналітична компетентність педагогічних працівників / Василь Ягупов // Педагогічна газета. – 2012. – № 3 (218). – С. 7.

21. Ягупов В.В. Інформаційно-аналітичне управління освітніми системами : посібник / В.В. Ягупов, Т.В. Волкова, Д.О. Закатнов, Л.В. Нестерова, Н.О. Величко, І.В. Гириловська, Л.А. Майборода, І.М. Савченко; ред.: Т.В. Волкова; НАПН України, Ін-т проф.-техн. освіти. – К.: Пед. думка, 2012. – 175 c.

22. Ягупов В.В. Критерии сформированности информационной культуры директора ПТУЗ // В.В. Ягупов, А.Д. Гуменный // Нові технології навчання : [зб. наук. пр. / гол. ред. Гребельник О.П.]. – Київ – Вінниця: ФОП «Корзун Д. Ю.», 2012. – Вип. 75. – С. 275 – 280.

23. Ягупов В.В. Методи діагностування інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійних навчальних закладів / В.В. Ягупов // Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції [“Соціальне партнерство як інструмент оновлення професійно-технічної освіти”] (м. Кривий Ріг, 11-12 квітня 2013 р.) / Інститут ПТО НАПН України. – Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2013. – С. 18 – 20.

24. Ягупов В.В. Методологія діагностування інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійних навчальних закладів / В.В. Ягупов // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. пр. / за ред. Д.Е. Кільдерова. – К.: Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2013. – Серія № 5: Педагогічні науки: перспективи та реалії. – С. 274 – 279.

25. Ягупов В.В. Моделювання інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійних навчальних закладів // В.В. Ягупов // Нові технології навчання: [наук.-метод. зб. / гол. ред. Удод О.А.]. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 125 – 133.

26. Ягупов В.В. Структура інформаційно-аналітичної діяльності керівників професійних навчальних закладів / В.В. Ягупов // Матеріали зв. наук.-практ. конф. [“Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання”] (м. Київ, 28 берез. 2013 р.). / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України / за заг. ред. В.О. Радкевич. – К.: ІПТО НАПН України, 2013. – Т. 1. – С. 51 – 55.

27. Ягупов В.В. Професійний розвиток керівників професійних технічних навчальних закладів в процесі інформаційно-аналітичної діяльності / В.В. Ягупов // Модернізація професійної освіти і навчання: Зб. наук. пр. / [редкол.: В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2013. – Вип. 5. – С. 4 – 17.

28. Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ: теорія і практика. Монографія / В.В. Ягупов, Н.О. Величко, І.В. Гириловська, А.Г. Гуралюк, Д.О. Закатнов, Л.А. Майборода, В.В. Паржницький, за. наук. ред. В.В. Ягупова: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 176 с.

29. Ягупов В.В. Інформаційно-аналітична діяльність керівників ПТНЗ / Wasyl Jagupow, В.І. Свистун // Edukacja – technika – informatyka: Rocznik naukowy. – Rzeszow: Wyd-wo Oswiatowe FOSZE, 2015. – №1, Czensc 1. – S. 211 – 217.

30. Ягупов В.В. Інформаційно-аналітична діяльність педагогічних працівників в системі ПТО / В.В. Ягупов // Проблеми освіти. – 2015. – №82. – С. 298 – 304.

31. Ягупов В.В. Інформаційно-аналітична діяльність педагогічних працівників в системі ПТО / В.В. Ягупов // Проблеми освіти. – 2015. – №82. – С. 298-304. (За матеріалами ХІІ Міжнародній конференції «Формування патріотизму та полікультурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарно-педагогічного профілю» (м. Бар, 19-21 березня 2015 р.).

32. Ягупов В.В. Інформаційно-аналітична діяльність у системі ПТО / В.В. Ягупов // Матеріали зв. наук.-практ. конф. [“Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання”] (м. Київ, 26 берез. 2015 р.). / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України: в 2 т. / за заг. ред. В.О. Радкевич. – К.: ІПТО НАПН України, 2015. – Т. 2. – С. 79 – 82.

33. Ягупов В.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління професійно-технічними навчальними закладами / В.В. Ягупов // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України; [редкол.: В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015. – №9. – С.78 – 85

34. Ягупов В.В. Методи діагностування інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійних навчальних закладів / Василь Ягупов, Валентина Свистун // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2014. – №2. – С. 217 – 226.

35. Ягупов В.В. Цілі, завдання, рівні та суб’єкти інформаційно-аналітичного забезпечення управління ПТНЗ / В.В. Ягупов // Матеріали Міжнародної науково-практичній конференції «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації», м. Київ, 14-16 травня 2015 р. / Національний університет біоресурсів і природокористування України, Гуманітарно-педагогічний факультет

36. Ягупов В.В. Чинники розвитку інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів / В.В. Ягупов // VІІ Міжнароднанауково-практична конференція «Професійне навчання персоналу – європейський вибір», Київ-Ізмаїл, 22-23 травня 2015 р.

37. Ягупов В.В. Чинники розвитку інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів / В.В. Ягупов // Професійне навчання на виробництві: [зб. наук. пр. / гол. ред. колегії Н. Ничкало]. — Київ : Вид-во «Науковий світ», 2015. – Вип. ІІ.

38. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 6-те вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2008. – 310 с. – ISBN 978-966-346-463-3.

39. Криворученко В.К. Научные школы – эффективный путь проведения диссертационного исследования [Електронний ресурс]. Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». – Режим доступу URL: http://www.zpu-journal.ru/asp/scientific_schools/2007/Krivoruchenko/

40. Козубцов І.М. Концепція розвитку методологічної компетентності аспіранта військового вищого навчального закладу / І.М. Козубцов [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: електрон. наук. фах. вид. 2014. – №1. – Режим доступу URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2014_1_6.pdf.


Количество просмотров публикации: -

© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором публикации (комментарии/рецензии к публикации)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.