ПРО ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ В ТРАНСЛЯЦІЇ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ НАУКОВИМИ КЕРІВНИКАМИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ ТИПОЛОГІЇ

Мараховський Леонід Федорович, Козубцов Ігор Миколайович

Дата публикации: 03.12.2016

Опубликовано пользователем: Козубцов Игорь Николаевич

Рубрика ГРНТИ: 02.00.00 Философия, 12.00.00 Науковедение, 13.00.00 Культура. Культурология, 14.00.00 Народное образование. Педагогика, 15.00.00 Психология

УДК: 377.6

Ключевые слова: , , , , ,

Библиографическая ссылка:
Мараховський Л.Ф., Козубцов І.М. Про деякі закономірності в трансляції методологічної культури науковими керівниками в залежності від їх типології // Портал научно-практических публикаций [Электронный ресурс]. URL: https://portalnp.snauka.ru/2016/12/8976 (дата обращения: 11.05.2022)

Мараховський Л.Ф. д.т.н., професор, ДЕДУТ

Козубцов І.М., к.т.н., професор РАЕ, НЦЗІ ВІТІ

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, по напряму дослідження. На деякий логічний взаємозв’язок типології особи  вказують раніше проведені ряд досліджень (С. Балабанова, Б. Бідного, Е. Козлова) по вивченню типології аспірантів [1].

Формування цілей доповіді. Обґрунтувати, що на якість розвитку методологічної культури аспірантів і ад’юнктів впливає виховна характеристика (типологія) відношення наукових керівників.

Результат дослідження. Експериментальна частина науково-педагогічного експерименту по перевірці гіпотези, що на якість розвитку методологічної культури ад’юнктів впливає виховна характеристика (типології) наукових керівників. Дослідження проводилася рознесено в просторі (географічному розуміння) і в часі. Результати носять незалежний характер, але узагальнивши і порівнявши, аналогічно вказую на існуванні зв’язку між перерахованими характеристиками. Перераховані умови і місце проведення експериментів представлені нами в табл. 1.

Таблиця 1. Умови організації і проведення науково-педагогічного експерименту по перевірці результатів досліджень

№ п/п

Місце проведення науково-педагогічного експерименту і час проведення

Науковий керівник експерименту

Досліджувалось типологія

1

РГКП «Західно-казахстанський аграрно-технічний університет ім. Жангір хана (Республіка Казахстан) (2011 – 2014 рр.)

к.е.н. професор Л.С. Таршилова

викладання

2

Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації (2011 – 2016 рр.)

І.М. Козубцов

наукових керівників

3

Науковий центр зв’язку і інформатизації Військового інституту телекомунікацій і інформатизації (2011 – 2016 рр.)

І.М. Козубцов

наукових керівників

4

Державний економіко-технологічний університет транспорту (2012 – 2016 рр.)

д.т.н., професор Л.Ф. Мараховський

наукових керівників

Кластерна типологія наукових керівників. Розглянемо зразкову типологію наукових керівників за результати опитування аспірантів і ад’юнктів. Результат узагальнений у вигляді категорій, і на відміну від класифікації по А.М.Новікову [2], ми в даній роботі розширили градацію до чотирьох кластерів, що дозволяє точніше класифікувати. З погляду аспірантів, ад’юнктів всіх наукових керівників можна умовно розбити на наступних чотири кластери. Імена цим кластерам ми надали відповідно до термінології прийнятої А.С. Міхальовим [3].

Таблиця 2. Кластерна типологія наукових керівників

Кластер

Найменування кластера

Рівень розвиненості МКТ

Вплив, що надається на розвиток МКТ

Темперамент особи

стать

чоловіки

жінки

%

%

1

активний ерудит

високий

активна ерудиція

холерик

13

20

2

активний дилетант

середній

активне дилетантство

меланхолік

15

6

3

пасивний ерудит

низький

пасивна ерудиція

сангвінік

30

56

4

пасивний дилетант

дуже низький

пасивне дилетантство

флегматик

42

18

Висновки. Таким чином, можна зробити наступні виводи:

поганий науковий керівник підносить істину аспірантові, хороший – учить її знаходити;

якісний виховний вплив на розвиток методологічної культури аспірантів надає якісне викладання наук, в любові наукового керівника до своєї науки та передачі (трансляції) її; позитивного ставлення наукового керівника до свого аспіранта-учня;

узагальнені результати умовної кластеризації за соціонічною типологією людини, що дозволяє уникнути помилок в підборі науковим керівником аспірантів і якісніше забезпечувати трансляцію науковими керівниками методологічної культури своїм аспірантам, ад’юнктам і претендентомздобувачам вченого ступеня. Слід враховувати, що соціонічний тип – це свого роду незмінний з часом “скелет психіки”, на який накладається виховання, освіта, вплив оточення і багато інших чинників, завдяки яким кожна людина стає неповторною особою, внаслідок чого не дозволяє з 100% вірогідністю прогнозувати;

на можливість застосування соціонічного типу до кластеризації наукових керівників вказує те, що тип не міняється з часом, людина може розвиватися або деградувати, але в рамках свого типу.

Елемент наукової новизни. Вперше проведено дослідження по узагальненню результатів умовної кластеризації типології людини і зв’язку її відношенням до професійної діяльності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Многомерная типология аспирантов / С. Балабанов, Б. Бедный, Е. Козлов, Г. Максимов // Социологический журнал. – 2003. – №3. – С. 71 – 85.

2 Новиков А.М. Методология научного исследования // Научные основы развития образования в XXI веке: 105 выступлений членов РАО в СПбГУП. – Санкт-Петербург: СПбГУП, 2011. – С.599 – 608.

3. Михалев А.С. Математическая знание-деятельностная модель специалиста / А.С. Михалев // Инновационные образовательные технологии. – 2009. – №4(20) – С. 5 – 12.


Количество просмотров публикации: -

© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором публикации (комментарии/рецензии к публикации)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.